16 November 2013

我的自由年代 In A Good Way

Title: 我的自由年代 Wǒ de Zìyóu Niándài
English Title:
  • In A Good Way
  • My Era of Freedom
  • My Years of Freedom

POSTEROPENING CREDITCHARACTER

劉杉峰 Liú Shān Fēng, also known as Liu Chan林嘉恩 Lín Jiā Ēn白雪芬 Bái Xuě Fēn, also known as 白雪 Bái Xuě鄭人維 Zhèng Rén Wéi廖日祁 Liào Rì Qí


謝慶祐 Xiè Qìng Yòu, also known as Ah Qing


崔心琪 Cuī Xīn Qí, also known as Tracy


丁小薇 Dīng Xiǎo Wēi


王建國 Wáng Jiàn Guó, also known as Ah Di


詹字璽 Zhān Zì Xǐ, also known as Zai Zai